Ny forskningsstudie kring Hjärt-lungräddning kan rädda fler liv

Årligen drabbas ca 10 000 personer av hjärtstopp utanför sjukhus, men endast 500 överlever. Att omedelbart påbörja hjärt-lungräddning (HLR) kan tredubbla chansen till överlevnad.

Forskningsstudien TANGO2 inleds nu och syftar till att undersöka om HLR utan inblåsningar är likvärdigt med HLR utfört med bröstkompressioner och inblåsningar enligt principen 30:2 vid bevittnade hjärtstopp utanför sjukhus till vuxna personer. Barn och hjärtstopp som bedömt orsakade av syrebrist är exkluderade i studien.

Det är oklart om inblåsningar som en del i HLR-utförandet har betydelse för överlevnaden bland patienter där hjärtstoppet är orsakat av hjärtsjukdom vilket är den främsta orsaken hos vuxna personer. Syftet med denna studie är att strukturerat studera två HLR-metoder, med och utan inblåsningar, givet av livräddare med tidigare utbildning i HLR. Behovet av studier på området är mycket stort. I flera länder, bland annat delar av USA, rekommenderas exempelvis inte inblåsningar längre men det vetenskapliga underlaget för detta är oklart. Inom ramen för TANGO2-studien kommer det utgå instruktioner från SOS-operatören till hjälpsökande om att utföra HLR med eller utan inblåsningar. Detta gäller för HLR som utförs av lekmän som genomgått HLR-utbildning.

Hjärtstopp orsakas i de flesta fallen av akut hjärtsjukdom och tiden till behandling i form av HLR och defibrillering (elektriskt strömstöt över hjärtat) är helt avgörande. För varje minut utan behandling minskar chansen för överlevnad med 10 %. Effektiva bröstkompressioner syftar till att åstadkomma ett tillräckligt blodflöde till hjärtat och hjärnan. Varje avbrott i kompressionerna, till exempel vid byte av livräddare eller vid inblåsningar, innebär ett upphört blodflöde till hjärnan samt hjärtats kranskärl.

– Detta skulle på sikt kunna få stor inverkan på hur hjärt-lungräddning kan komma att utföras. En förenklad HLR med enbart kompressioner kan öka andelen vuxna patienter som får HLR innan ambulansens ankomst. Att undersöka detta kan rädda livet på många patienter framöver, säger Jacob Hollenberg, specialistläkare i kardiologi på Hjärtstoppcentrum Södersjukhuset/Karolinska Institutet.

Barn däremot har oftast en etiologi till hjärtstoppet som omfattar syrebrist orsakat av trauma, drunkning eller luftvägsstopp. Barn och hjärtstopp som bedömt orsakade av syrebrist är exkluderade i studien och det är viktigt att påpeka att inblåsningar fortsatt rekommenderas som en viktig del i HLR-behandlingen vid denna typ av hjärtstopp.

Ansvarig för TANGO2-studien är Hjärtstoppscentrum vid Södersjukhuset och Karolinska Institutet. Studien utförs i samarbete med SOS Alarm, Hjärt-Lungfonden, Stockholms Läns Landsting samt Räddningstjänst och Polisen. Studien stöds finansiellt av Hjärt-lungfonden och Stockholms Läns Landsting. Etiskt godkännande finns (Etikprövningsnämnden i Stockholm mars 2014).